img1 img2 img3 img4 img5
img2 img1 img1 img1 img1

WYNIKI ONLINE

LOGOWANIE:

LABORATORIUM w OSTROWCUŚW. ( kliknij)  http://kl124.elaborat.marcel.pl/

LABORATORIUM w OPATOWIE  (kliknij http://kl388.elaborat.marcel.pl/

 

ANAMED umożliwia wszystkim Kontrahentom oraz Pacjentom indywidualnym bezpłatny dostęp do wyników badań przez internet.

Internetowa platforma publikacji wyników  eLABORAT-ANAMED firmy MARCEL  pozwala Pacjentom na bezpieczny dostęp do swoich wyników  badań natychmiast po ich wykonaniu i zatwierdzeniu przez uprawnionego diagnostę. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którym laboratorium ANAMED dało uprawnienia do korzystania z tej usługi.O dostęp do wynków przez internet pytaj w naszych Punktach Pobrań. 

Wyniki badań dostępne przez internet opatrzone są podpisem elektronicznym diagnosty laboratoryjnego i mają taką samą wartość jak wyniki odebrane w laboratorium.

Oszczędzaj swój  czas !  Nie musisz już przyjezdżać do laboratorium po odbiór wyników. Możesz odebrać swoje wyniki przez internet  bez wychodzenia z domu !

SPRAWDŻ JAKIE TO PROSTE !

Poniżej przedstawiamy instrukcje  logowania do serwisu eLABORAT oraz Regulamin Użytkowania Serwisu internetowego eLaborat firmy MARCEL.     

  INSTRUKCJA LOGOWANIA      

 UWAGA : przed pierwszym logowaniem należy  w punkcie pobrań "ANAMED" podać: PESEL, adres email oraz podpisać oświadczenie o zgodzie na publikację wyników przez internet.

1. Wybierz laboratorium :

   w Ostrowcu Św. - zaloguj się na stronie ( kliknij)  http://kl124.elaborat.marcel.pl/

  w Opatowie - zaloguj się na stronie ( kliknij)) http://kl388.elaborat.marcel.pl

2.Na ekranie pojawi się strona do logowania: eLaborat-ANAMED

3. Wybierz  opcję "Logowanie" jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest już znane lub " Nowe hasło" w przypadku pierwszego logowania bądż utraty starego hasła.

4.Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją podaną na ekranie.

UWAGA : problemy techniczne i awarie proszę zgłaszać drogą mailową : anamed @wp.pl

 

  REGULAMIN  UŻYTKOWANIA  SERWISU  INTERNETOWEGO   e LABORAT

UWAGA: regulamin dotyczy jedynie osób, ktore zobowiązały się do jego przestrzegania.

Serwis internetowy eLABORAT, zwany dalej Serwisem, służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych,

w imieniu i na rzecz Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, zwanych dalej Publikującymi. 

2.

Właścicielem Serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za jego infrastrukturę techniczno-informatyczną

oraz sprawne działanie jest Marcel Sp. z o.o., 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,

NIP 113-00-10-546, Regon 011570536, działająca w oparciu o wpis do KRS w Sądzie Rejonowym dla

m.st. Warszawy nr 0000183731, zwana dalej Operatorem.

3. Dane przechowywane w Serwisie są udostępniane podmiotom, zwanym dalej Odbiorcami, wskazanym

przez Publikującego.

4. Serwis jest dostępny dla Odbiorców pod adresami internetowymi wskazanymi przez Publikującego.

5.

Przechowywane, przetwarzane i udostępniane przez Serwis dane, o ile nie są oznaczone inaczej, stanowią,

zarówno co do treści, jak i co do formy, kopię danych z bazy danych Publikującego. Operator nie

odpowiada za treść, kompletność czy wiarygodność prezentowanych informacji, pochodzących z bazy

danych Publikującego.

6. Operator może umieszczać w Serwisie dane i materiały własne, nie pochodzące z bazy danych Publikującego,

o ile są oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości co do źródła ich pochodzenia. Dane nie

oznaczone inaczej, pochodzą z bazy danych Publikującego.

7. Udostępnianie danych Publikującego odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a

Publikującym. Udostępniane tak dane są własnością Publikującego.

8. Udostępniane są dane wskazane przez Publikującego w jego bazie danych. Publikujący wskazuje dane do

udostępnienia poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

– oznaczenie do publikacji badania w katalogu badań – wyniki badania nie oznaczonego w ten

sposób nie będą udostępniane;

– rejestrację Odbiorcy/Odbiorców i nadanie im uprawnień, z określeniem danych, do których mają

dostęp – zgodnie z regułami obowiązującymi w LIS CENTRUM.

9. W przypadku LIS wykorzystującego kilka baz danych (kilka laboratoriów, osobna mikrobiologia itp.),

dane z kilku baz mogą być udostępniane razem jedynie w przypadku, kiedy konfiguracje tych baz są

zgodne (w takim samym zakresie, jak wymagany dla komunikacji między bazami). Za prawidłową ich

konfigurację odpowiada Publikujący.

10.

Dane przeznaczone do udostępnienia, pobierane są automatycznie przez Serwis z bazy danych Publikującego,

cyklicznie: w zakresie wyników badań w odstępach max. 30 minut, w zakresie zmian konfiguracyjnych

(w tym nowi Odbiorcy i ich uprawnienia) – jednokrotnie w ciągu doby, w zakresie dokumentów

podpisanych elektronicznie – w miarę potrzeb (na żądanie).

11. Udostępniane są wyłącznie wyniki badań zatwierdzonych (autoryzowanych).

12. Serwis udostępnia funkcje wydruku wyłącznie dla dokumentów (wyników badań) opatrzonych kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

13.

Operator odpowiada za utrzymanie Serwisu, jego bezpieczeństwo i sprawność. Operator zapewnia

dostępność Serwisu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu (gwarancja działania na poziomie 96% czasu).

14. Operator nie odpowiada za niezależne od niego działanie zewnętrznych łączy internetowych.

15. Dokumenty opatrzone przez Publikującego kwalifikowanym podpisem elektronicznym są w Serwisie

jednoznacznie wskazane. W przypadku braku takiego wskazania, dane należy traktować jako nie posiadające

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

16.

Przez Odbiorcę indywidualnego należy rozumieć pacjenta (lub upoważnioną przez niego osobę). Dla

Odbiorców indywidualnych, dostęp do danych Serwisu jest realizowany automatycznie, w oparciu o następujące

zasady:

a) korzystanie z Serwisu wymaga komputera z dostępem do internetu, przeglądarką stron www (zalecane:

FireFox lub Opera), dostępem do poczty elektronicznej i oprogramowaniem umożliwiającym

przeglądanie plików w formacie .pdf (np. Acrobat Reader);

b) dostęp Odbiorcy indywidualnego jest ograniczony do znajdujących się w Serwisie wyników badań

dotyczących jego jako pacjenta.

c) dostęp do Serwisu jest zabezpieczony protokołem SSL, z certyfikatem po stronie serwera;

d) dostęp do danych jest zabezpieczony loginem i hasłem;

e)

loginem dla Odbiorców indywidualnych jest adres skrzynki poczty elektronicznej. Adres ten jest

przez Odbiorcę wskazywany Publikującemu, który umieszcza go w (swojej) bazie danych LIS, skąd

jest automatycznie pobierany przez Serwis; Uwaga: W przypadku LIS wykorzystującego kilka baz

danych (kilka laboratoriów, osobna mikrobiologia itp.), Serwis udostępnia dane tylko z tej bazy, w

której wpisano adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), tj. udostępnienie danych z kilku baz

danych wymaga wpisania (tego samego) adresu w każdej z nich.

f) hasło jest generowane automatycznie przez Serwis podczas pierwszego logowania i przesyłane na

adres skrzynki poczty elektronicznej będący loginem Odbiorcy. Hasło takie umożliwia dostęp do

danych w okresie 30 dni od dnia jego wygenerowania, z ograniczeniem wynikającym z ustaleń

punktu g);

g) dane (wyniki) dotyczące osób (pacjentów) nie identyfikowanych w pełni i jednoznacznie w bazie

danych Publikującego (np. brak nazwiska, brak numeru pesel, numer pesel lub adres e-mail powtarzający

się u innego pacjenta) nie są pobierane przez Serwis i udostępniane.

h) o ile z innych ustaleń nie wynika inaczej, dane Odbiorców indywidualnych w Serwisie są przechowywane/

udostępniane w okresie 60 dni od daty ich pobrania z bazy danych Publikującego; po tym

terminie są usuwane.

17. Przez Odbiorcę stałego należy rozumieć podmiot będący zleceniodawcą badań (lekarz, ZOZ, ...), wymagający

wielokrotnego dostępu do danych wielu pacjentów, do którego uprawnienia posiada wyznaczony

personel (jedna lub więcej osób) z możliwością różnicowania uprawnień do zakresu dostępnych danych.

Dostęp do danych Serwisu, w przypadku Odbiorców stałych, jest realizowany automatycznie, w oparciu

o następujące zasady:

a)

korzystanie z Serwisu wymaga komputera jak dla Odbiorców indywidualnych.

b) zakres dostępnych danych i uprawnienia poszczególnych użytkowników Serwisu, działających w ramach

organizacji Odbiorcy stałego, określa Publikujący poprzez konfigurację kont tych użytkowników

w (swojej) bazie danych LIS, skąd są automatycznie pobierane przez Serwis;

c)

dostęp do Serwisu jest zabezpieczony protokołem SSL, z certyfikatem po stronie klienta, w formie

klucza sprzętowego (karta inteligentna).

d) obowiązujące Odbiorców zasady i warunki otrzymania/aktualizacji kluczy sprzętowych określa

Publikujący.

e) certyfikat klucza sprzętowego wymaga corocznego odnawiania;

f) certyfikat klucza sprzętowego może zostać odwołany przez Operatora – w wyniku naruszenia zasad

korzystania z Serwisu lub na wniosek Publikującego;

g) dostęp do danych jest zabezpieczony loginem i hasłem, zgodnie z konfiguracją kont w bazie danych

LIS Publikującego;

h) o ile z innych ustaleń nie wynika inaczej, dane Odbiorców stałych w Serwisie są przechowywane/

udostępniane w okresie 6 miesięcy od daty ich pobrania z bazy danych Publikującego; po tym

terminie są usuwane;

18. Za zapewnienie i weryfikację poprawnego i zgodnego z prawem dopuszczenia danych do udostępniania,

w tym uzyskanie i przechowywanie wymaganych umów, zgód, upoważnień czy oświadczeń, oraz poprawne

zapisy w bazie danych LSI (w tym dotyczące Odbiorców indywidualnych, jak też Odbiorców stałych

i ich uprawnień) stanowiące podstawę automatycznego udostępniania danych, odpowiada wyłącznie

Publikujący.

19. Za zgodność z prawem przetwarzania w Serwisie i trybu dostępu do danych dotyczących zarówno

Odbiorców indywidualnych jak i Odbiorców stałych, w tym zabezpieczenia baz danych zgodne z normami

i zaleceniami zawartymi w odpowiednich przepisach oraz odtwarzalności historii dostępu do danych,

odpowiada Operator.

20. Treść niniejszego regulaminu stanowi załącznik do umowy pomiędzy Publikującym i Operatorem i jest

dostępna do odczytu/pobrania w Serwisie. Za poinformowanie Odbiorców o jego treści oraz ewentualnych

jej zmianach odpowiada Publikujący.